Author Archive

Regulamin

Chełmski Bieg MORSÓW dla WOŚP
31 stycznia 2021 roku

Uwaga!!!
Podczas imprezy biegowej będą przestrzegane wszelkie limity, środki bezpieczeństwa i obostrzenia,
wprowadzone w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w zakresie obowiązującym w dniu imprezy.
W związku z powyższym organizator nie wprowadza jednej godziny startu. W przypadku braku możliwości
zorganizowania w/w imprezy dopuszczamy organizacje zawodów w formule koleżeńskiej a w najgorszym
wypadku korespondencyjnej.
W związku z dynamiczną sytuacją, szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych zmian i rozwiązań
szczególnych będą udostępniane w stosownym terminie.

R E G U L A M I N

     I. ORGANIZATORZY
• Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
• Chełm Biega,
• Chełmski Klub Morsów,
• Szkoła dla Dorosłych WILIAMS

   II. CEL
• Pozyskanie środków na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia
dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji, w ramach 29.Finału WOŚP,
• Popularyzacja biegania i morsowania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.

   III. TERMIN I MIEJSCE

 Bieg odbędzie się 31 stycznia 2021 roku w Chełmie obok Zalewu Glinianki (plaża). Start biegu i
morsowanie odbywa się INDYWIDUALNIE wg uznania uczestnika i nastąpi w godz. 10:00-12:00. Meta,
start i biuro zawodów znajdują się na plaży Zalewu Glinianki i będzie czynne 31 stycznia w godz. 9:00-
11:30. Trasa biegu będzie przebiegać wokół Zalewu Glinianki.

 •    bieg klasyczny przeprowadzony będzie na terenie Zalewu Glinianki na dystansie 5 km (5
okrążeń dookoła zalewu, podłoże trawiaste),
•    bieg kończący się morsowaniem będzie wynosił 1 km (1 okrążenie dookoła zalewu, podłoże
trawiaste), po przebiegnięciu/przejściu zawodnik bierze udział w morsowaniu.

  IV. ZGŁOSZENIA I LIMITY

   •  Zapisy do biegu tylko w formie online na stronie internetowej www.chelmbiega.pl i fanpage
Chełm Biega oraz Chełmski Klub Morsów do dnia 24.01.2021 r. W dniu biegu (w przypadku
wolnych miejsc) zapisy po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z organizatorem w biurze
zawodów.

   •  Opłata startowa w Chełmskim Biegu w Szortach i nie tylko dla WOŚP wynosi minimum 30 zł.
W przypadku zapisów w dniu zawodów opłata wynosi minimum 40 zł. Organizator nie
gwarantuje wtedy pełnych świadczeń jeśli pakiety startowe wyczerpią się wcześniej.

 Płatności za udział w biegu należy dokonywać przelewem bankowym na konto:
Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Chełmie,
ul. Jarzębinowa 10e, Pokrówka, 22-100 Chełm,
konto 69 2030 0045 1110 0000 0236 3820
z dopiskiem: darowizna na bieg WOŚP, imię i nazwisko i rok urodzenia;
lub osobiście w sekretariacie zawodów:
Szkoła Dla Dorosłych WILIAMS ul. Pl. Dr. E. Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm
do 22 stycznia 2021 r.
Opłatę należy uiścić w terminie 5 dni od dokonania zapisów na listę uczestników. Niewpłynięcie opłaty
w w/w terminie może spowodować usunięcie z listy zapisanych osób.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na
innego uczestnika. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
Ilość miejsc jest ograniczona do 200 osób startujących – decyduje kolejność zgłoszeń i termin
wniesienia opłaty. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w regulaminowym limicie czasu (60 minut)
otrzymuje na mecie medal okolicznościowy.

       W ramach wpisowego uiszczonego do 24.01.2021 r. uczestnik biegu otrzyma :
•  numer startowy;
•  pamiątkowy medal,
•  posiłek regeneracyjny i herbatę po biegu.
•  UWAGA – brak pomiaru czasu

Osobom, które zapiszą się na bieg i uiszczą opłatę wpisową po 24.01.2021 r. nie gwarantujemy
pełnych pakietów startowych. Decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłaty wpisowej.

        V. UCZESTNICTWO W BIEGU

   Do udziału w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat w dniu zawodów,
posiadający aktualne badanie lekarskie; osoby nie posiadające aktualnych badań lekarskich
dopuszczone zostaną do startu po złożeniu pisemnego oświadczenia, że biorą udział w biegu na własną
odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach za zgodą opiekuna prawnego
i pod jego opieką.

      Weryfikacja i wydawanie pakietów startowych:
•  w dniu 31 stycznia 2021 r. od godz. 8.30 do 10.00 w Biurze Zawodów w okolicach startu
tj. nad Zalewem Glinianki (plaża).
Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.
Informacje dotyczące Chełmskiego Biegu w Szortach i nie tylko dla WOŚP udzielane są telefonicznie:
513 775 747 oraz dostępne są na profilu: fb chelmbiega lub kontakt: chelmbiega@gmail.com

    VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
Zabroniony jest start zawodnika bez przypiętego nr startowego w widocznym miejscu (przód koszulki).
Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, nie odpowiadają też za cenne rzeczy
pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Organizator jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie
zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek
strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania
innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są
ostateczne i nieodwołalne. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane
z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie
Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując
w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie
dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do
udziału w Biegu. Ewentualne protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów
lub opublikowaniu wyników.

       VII KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w
Chełmie, Pokrówka, ul. Jarzębinowa 10a, 22-100 Chełm. Kontakt z administratorem danych osobowych
jest możliwy pod adresem: chelmbiega@gmail.com.
Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, miasto, data urodzenia,
adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, wizerunek, przynależność klubowa.
Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych
osobowych w następujących celach:
– imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu,
daty urodzenia na potrzeby uczestnictwa w zawodach;
– imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych,
internetowych lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów oraz w celach
marketingowych i promocyjnych;
– adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących
zawodów organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie od rejestracji do udziału w biegu, na który
Uczestnik się zapisał. Po ukończeniu tego okresu, dane będą nadal przechowywane i mogą być
przetwarzane w celach statystycznych i archiwalnych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach
biegu).
Dane osobowe uczestników będą ujawniane współorganizatorom oraz wolontariuszom
uczestniczącym w organizacji w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów
przetwarzania danych osobowych.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą
publikowane na stronie internetowej biegu.
Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym
czasie.
Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
uczestnictwa w zawodach.
Uczestnik jest uprawniony do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania
moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora
prosimy o kontakt pod numerem +48 513 775 747.

Posted in: Bez kategorii

Leave a Comment (0) →

V Chełmski Bieg z WOŚP

V Chełmski Bieg z WOŚP

 

Bardzo serdecznie zapraszamy do udziału w Chełmskim Biegu Morsów dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Uczestnicy sami będą mogli wybrać dla siebie dystans – 1 km + morsowanie lub 5 km (opcja bez morsowania). Biegi odbędą się 31 stycznia w Chełmie nad Zalewem Glinianki w godzinach 10:00 – 12:00 i nie będą miały sztywnej godziny startu, a jedynie zakończenia (co oznacza, że uczestnicy nie muszą wstawiać się na starcie o godzinie 10:00, ważne aby ukończyli bieg i ewentualne morsowanie do godziny 12:00). Opłata za pakiet startowy wniesiona do 24 stycznia 2021 roku wynosi 30zł, natomiast w dniu zawodów będzie to koszt 40zł (pod warunkiem, że będą jeszcze dostępne wolne pakiety ponieważ limit miejsc to 200 osób). W związku z panującą pandemią prosimy zapoznać się szczegółowo z regulaminem oraz obserwować fanpage odnośnie komunikatów związanych z COVID19.

Posted in: Aktualności, Bieg WOŚP

Leave a Comment (0) →

Oświadczenia + upoważnienia na 5 Półmaraton Chełmski

Oświadczenia + upoważnienia na 5 Półmaraton Chełmski

 

 

 

 

 

 

Już w niedzielę 27 maja 2018 r. weźmiemy udział w 5 Półmaratonie Chełmskim „Maestro cafe”

Jak co roku będą do przebiegnięcia 2 dystanse. Pierwszy na 20 km i drugi na 5 km. Oba biegi startują z pl. Łuczkowskiego, z tym że pierwszy zacznie się o 10.00 a drugi 15 minut później.

Pakiety startowe oraz numery będziemy wydawać:

  • 25-26 maja 2018r. od godz. 10.00 do 17.00 w sekretariacie zawodów: Policealna Szkoła Administracji Wiliams, 22-
    100 Chełm, ul. Pocztowa 52F,
  • w dniu 27 maja 2018 r. w biurze zawodów nad Zalewem Żółtańce w godz. 8.00 – 9.15.

Szatnie, depozyt: w biurze zawodów : zalew Żółtańce,
Posiłek, woda, napoje izotoniczne: na trasie biegu i teren mety nad: zalewem Żółtańce.

Prosimy uczestników o pobranie  OŚWIADCZENIA i zgłoszenie się po odbiór pakietu już z podpisanym oświadczeniem. Znajduje się tu również wzór upoważnienia do odbioru pakietu przez inną osobę.

Do zobaczenia! 🙂

Upoważnienie do odbioru pakietu przez inną osobę (.docx)

Upoważnienie do odbioru pakietu przez inną osobę (.pdf)

Oświadczenie uczestnicy 5 Półmaraton Chełmski (.docx)

Oświadczenie uczestnicy 5 Półmaraton Chełmski (.pdf)

 

 

Posted in: Aktualności

Leave a Comment (0) →

5.Maestrocafe Półmatraton Chełmski

5.Maestrocafe Półmatraton Chełmski

 

 

 

 

 

27 maja 2018 r. odbędzie się 5.Maestrocafe Półmaraton Chełmski – bieg na dystansie 21,097 km, którego organizatorem jest Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych, Chełm Biega, Chełmska Grupa Rowerowa oraz Sportowy Wolontariat Dziecięcy CEMEX – SP 1 w Chełmie.
Półmaratończycy startują z Centrum Miasta Chełm o godz. 10.15 z pl. Łuczkowskiego, trasa biegu będzie prowadziła ulicami Miasta wychodząc na ścieżkami Gminne, które doprowadzą biegaczy nad Zalew Żóltańce. Na trasie spotkamy punkty żywieniowe oraz wodne. Nad wydarzeniem sportowym będzie czuwało około 150 wolontariuszy, a obsługę medyczną zapewnią ratownicy medyczni.

Zawodnicy 5.Maestrocafe Półmaraton Chełmski w pakietach startowych znajdą pamiątkową koszulkę oraz plecak z logo Chełm Biega, na mecie otrzymają okolicznościowy medal, a także będą mieli zapewniony profesjonalny pomiar czasu.

Najlepsi zostaną wyróżnieni pucharami i nagrodami. Patronat honorowy nad imprezą objęli Marszałek Województwa Lubelskiego ( Smakuj Lubelskie ), Prezydent Miasta Chełm (Chełm) oraz Wójt Gminy Chełm ( Gmina Chełm) , partnerem organizacyjnym jest Mosir Chełm, a patronat medialny zapewniają media Super Tydzień Chełmski, Radio Lublin, Radio Bon Ton oraz biznesowa.tv – interwencje, reportaże, relacje.

W ramach 5.Maestrocafe Półmaraton Chełmski dla zawodników, którzy chcą spróbować swoich sił na trasie przygotowaliśmy sławetną „piątkę”, czyli bieg na 5 km. Zalew Żółtańce jako miejsce rekreacji rodzinnej będzie gościł najmłodszych miłośników sportów biegowych, czyli dzieci. W ramach Chełmskiego Sportowego Dnia Dziecka Sportowy Wolontariat Dziecięcy CEMEX – SP 1 w Chełmie przygotował „Małe Biegi – Od przedszkolaka do starszaka” oraz innowację sportową Speed-ball, który poprowadzi grupa ŁĄCZY nas Speed-ball Chełm.

Dzięki licznym partnerom i sponsorom: Polska Marka – sklep patriotyczny – LublinSzkoła Spadochronowa Skydive ChełmOtwarcie sklepu , Piwo Browar Jagiełło, Aqua East, Wiliams – Akademia UrodySiłownia Husaria Lejdis&Dżentelmen -studio fryzur • barberChełmski CementWiliams a szczególnie Maestrocafe możemy kolejny raz zorganizować dla społeczności lokalnej biegowe święto sportu, które wielkimi literami wpisało się w chełmską tradycję biegów ulicznych.

Dla spóźnialskich oczywiście poniżej zamieszczamy link do zapisów:
http://chelmbiega.pl/zapisy/

 

Posted in: Aktualności

Leave a Comment (0) →

Oświadczenie +upoważnienie WOŚP

Oświadczenie +upoważnienie WOŚP

Już w niedzielę 14 stycznia 2018 r. biegniemy dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy!

Bieg na dystansie 5 km wystartuje o godz. 11.00 z ul. Lwowskiej w Chełmie (deptak).

Numery startowe i koszulki będziemy wydawać w godz. 9.30 – 10.30 w okolicach startu biegu.

Prosimy uczestników o pobranie  OŚWIADCZENIA i zgłoszenie się po odbiór pakietu już z podpisanym oświadczeniem. Znajduje się tu również wzór upoważnienia do odbioru pakietu przez inną osobę.

Do zobaczenia! 🙂

UPOWAŻNIENIE do odbioru pakietu WOŚP 2018

UPOWAŻNIENIE do odbioru pakietu WOŚP 2018

Oświadczenie niepełnoletni WOŚP 2018

Oświadczenie niepełnoletni WOŚP 2018

Oswiadczenie-dorośli-WOŚP-2018

Oswiadczenie-dorośli-WOŚP-2018

Posted in: Aktualności, Bieg WOŚP

Leave a Comment (0) →