Zapisy na 5-tka z espresso italiano przy 4.Maestrocafe Półmaratonie Chełmskim

www.zmierzymyczas.pl/zapisy/321/bieg-towarzyszacy-na-5-km-przy-iv-polmaratonie-chelmskim.html

Regulamin biegu towarzyszącego na 5 km
przy 4.Maestrocafe Półmaratonie Chełmskim  

5-tka z espresso italiano

w dniu 28 maja 2017 roku

 

 1. CEL

Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.

 

 1. ORGANIZATORZY

Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,

Chełm Biega, Chełmska Grupa Rowerowa,

Sportowy Wolontariat Dziecięcy CEMEX – ZSO nr 1 w Chełmie (koordynator Wolontariatu i Projektu Katarzyna Janicka)

 

PATRONATY

Marszałek Województwa Lubelskiego,

Prezydent Miasta Chełm,

Wójt Gminy Chełm,

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chełmie,

Komendant OSP.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dyrektor Biegu                        – Artur Juszczak

Dyrektor Organizacyjny           – Piotr Lipczuk

Sędzia Główny                         – Tomasz Koguciuk

Dyrektor Zabezpieczenia         – Dariusz Domański

Szef Biura Biegu                      – Lena Rorat

Szef  Zespołu Pomiaru Czasu  – pracownik firmy pomiarowej

 

PARTNERZY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie,

Miejski Klub Sportowy „Cement-Gryf” Chełm.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

28 maja 2017 roku w Chełmie;

– start: godz. 10.15 ul. Brzozowa teren Parku Miejskiego w Chełmie,

– meta: teren Parku Miejskiego w Chełmie ul. Brzozowa.

 

 1.  ZGŁOSZENIA

Zapisy do biegu tylko w formie online dostępne są na stronie internetowej  do dnia 24 (środa) maja 2017 r., po tym terminie w biurze zawodów.

Zgłoszenia w dniu startu:

Miejski Klub Sportowy „Cement-Gryf” Chełm, ul. Kąpieliskowa 30.

Weryfikacja zapisy i wydawanie numerów startowych w dniach:

 26-27 maja 2017 r. od godz. 10.00 do 17.00 w sekretariacie zawodów:

Policealna Szkoła Administracji Wiliams, 22-100 Chełm, ul. Nowy Świat 3, II piętro,

 • w dniu 28 maja 2017 r. w biurze zawodów: Miejski Klub Sportowy „Cement-Gryf” Chełm, ul. Kąpieliskowa 30 w godz. 7.30 – 9.30.

 

Szatnie, depozyt: w biurze zawodów Miejski Klub Sportowy „Cement-Gryf” Chełm,  

Prysznic po biegu: Miejski Klub Sportowy „Cement-Gryf” Chełm,

Posiłek, woda, napoje izotoniczne: na trasie biegu i terenie mety w Parku Miejskim.

 
Informacji dotyczących 4.Maestrocafe Półmaratonu Chełmskiego oraz biegu towarzyszącego na 5 km udziela sekretariat zawodów z siedzibą: Policealna Szkoła Administracji WILIAMS w Chełmie ul. Nowy Świat 3, 22-100 Chełm; tel. 513 775 747 oraz dostępne są na profilu fb chelmbiega lub kontakt: chelmbiega@gmail.com

 

 1. UCZESTNICTWO W BIEGU TOWARZYSZĄCYM

Do udziału w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat w dniu zawodów, posiadający aktualne badanie lekarskie; osoby nie posiadające aktualnych badań lekarskich dopuszczone zostaną do startu po złożeniu pisemnego oświadczenia, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu za pisemną zgodą rodzica, bądź opiekuna prawnego.

 

Opłata startowa biegu towarzyszącego:

Do 31 marca 2017 r. – 25 zł

Od  01 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2017 r. – 35 zł

Od 01 maja 2017 r. do 24 maja 2017 r. – 40 zł

Od 25 maja 2017 r. i w dniu zawodów – 50 zł.  

 

Płatności za udział w biegu należy dokonywać za pośrednictwem linku lub przelewu bankowego na konto wygenerowane przez system szybkich płatności podczas zapisów, jak również w biurze zawodów od dnia 25 maja 2017 r. w godzinach pracy biura.

Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od dnia zaksięgowania.

Opłatę należy uiścić w terminie 2 tygodni od dokonania zapisów na listę uczestników.

Niewpłynięcie opłaty w w/w terminie może spowodować usunięcie z listy zapisanych osób.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

Ilość miejsc w biegu towarzyszącym na ok. 5 km jest ograniczona do 150 osób startujących – decyduje kolejność zgłoszeń i termin wniesienia opłaty. 

W ramach wpisowego każdy uczestnik biegu towarzyszącego otrzyma:

– numer startowy,

– pamiątkową koszulkę techniczną,

– posiłek po biegu,

– napoje i wodę mineralną w czasie biegu.

Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje na mecie medal okolicznościowy.

Podczas biegu dla najbliższych i kibiców organizator przewidział zabawy
dla najmłodszych. Po biegu przewidziano dekorację zwycięzców, losowanie nagród wśród uczestników, którzy pokonali dystans.

 1. NAGRODY

Kobiety, Mężczyźni, – klasyfikacja generalna: I – III miejsce – puchary, nagrody rzeczowe
 

VII. STRONA  SPORTOWA

Nad prawidłowością strony sportowej czuwa sędzia główny.

VIII. STRONA  MEDYCZNA

Organizator zapewnia opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.

 1. TRASA

Długość trasy biegu na ok. 5 km, zgodna z załącznikiem poglądowym trasy. Start i meta znajduje się w tym samym miejscu w Parku Miejskim. Trasa biegu będzie częściowo pokrywała się z trasą półmaratonu. Organizator zapewnia 1 punkt odżywiania na trasie zaopatrzone w wodę i napoje izotoniczne.  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 50 minut od chwili startu. Po tym czasie zawodnicy będący na trasie biegu są zobowiązani przerwać bieg i zejść z trasy biegu. Trasa Biegu towarzyszącego będzie przebiegać ulicami, chodnikami i ścieżkami rowerowymi  Chełma. Typ podłoża – kostka, bruk oraz asfalt. Trasa będzie oznaczona co 1 km znakami pionowymi. 

 1. PROGRAM

7:30 – 9:30 wydawanie pakietów startowych i weryfikacja

9:40 – 9:50 wspólna rozgrzewka

10:00 – start PÓŁMARATONU

10:15 – start biegu towarzyszącego 5km

10:20 – 12:20 biegi dla dzieci i młodzieży

11:05 – zamknięcie mety biegu na 5km

11:10 – rozdanie nagród biegu na 5 km

13:00 – zamknięcie mety półmaratonu

13:05 – losowanie upominków, rozdanie nagród półmaratonu – scena Park Miejski.

Równolegle do biegu głównego oraz po biegu będą odbywały się inne happeningi, pokazy, zajęcia dla dzieci na teranie Parku Miejskiego.


 1. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW IMPREZY
 2. Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni.
 3. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania stosownych przepisów porządkowych i pożarowych oraz poleceń policji i służb porządkowych organizatora ubranych w żółte kamizelki odblaskowe.
 4. Na terenie imprezy zabronione jest wnoszenie alkoholu, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz wszelkich przedmiotów, których używanie może zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na terenie imprezy.
 5. Uczestnikom imprezy zabrania się zaśmiecania terenu.
 6. Zabrania się udziału w imprezie osobom będącym pod wpływem alkoholu lub będących pod działaniem środków działających podobnych do alkoholu jak również zabrania się używania tych środków w czasie trwania imprezy.
 7. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń osób funkcyjnych mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane do policji.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia imprezy.

 

XII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów. Uczestnicy zawodów biegowych wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronach internetowych, w mediach oraz materiałach promocyjnych. Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. W sprawach spornych nie objętych regulaminem decydują sędzia główny i organizatorzy. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Zabroniony jest start zawodnika bez przypiętego nr startowego w widocznym miejscu (przód koszulki). Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, nie odpowiadają też za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. Ewentualne protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych, drobnych zmian w regulaminie.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU

UPOWAŻNIENIE do odbioru pakietu

Oświadczenie niepełnoletni

 

Trasa

https://ridewithgps.com/routes/21433032