Zapisy na 5-tka z espresso italiano przy 6.Maestrocafe Półmaratonie Chełmskim

Bieg towarzyszący na 5 km przy VI Maestrocafe Półmaratonie Chełmskim

5tka z espresso italiano

29 czerwca 2019 roku

R E G U L A M I N

 1. CEL
  • Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.

 

 1. ORGANIZATORZY
  • Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
  • Chełm Biega,
  • Chełmska Grupa Rowerowa.

 

 • PARTNERZY
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

Sobota 29 czerwca 2019 roku w Chełmie:

 • start: godz. 18:15, Stadion Miejski MOSiR w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów 15a,
 • meta: Stadion Miejski MOSiR w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów 15a,
 • bieg przeprowadzony będzie na terenie miasta i gminy Chełm (asfalt/kostka) na dystansie 5 km, trasa będzie oznaczona co 1 km.

 

 1. ZGŁOSZENIA I LIMITY
  • Zapisy do biegu tylko w formie online dostępne są na stronie internetowej zmierzymyczas.pl do dnia 25.06.2019 r. W dniach 26-29.06.2019 r.(w przypadku wolnych miejsc) zapisy po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z organizatorem w biurze zawodów.

 

 • Opłata startowa biegu towarzyszącego na 5 km przy VI Maestrocafe Półmaratonie Chełmskim:

Do 30 kwietnia 2019 r. – 30 zł

Od 01 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. – 40 zł

Od 01 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – 50 zł

Od 26 czerwca 2019 r. i w dniu zawodów (w przypadku wolnych miejsc) – 60 zł.

 

Osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich mają prawo do bezpłatnego startu w zawodach, pod warunkiem zgłoszenia się do 31 maja 2019 r.

 

Płatności za udział w biegu należy dokonywać poprzez link do przelewu wygenerowany przy zapisach elektronicznych na stronie www.zmierzymyczas.pl lub przelewem bankowym na konto organizatora: Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Chełmie ul. Jarzębinowa 10e, Pokrówka 22-100 Chełm

BGŻ o/Chełm nr 69 2030 0045 1110 0000 0236 3820

Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dokonania zapisów na listę uczestników. Niewpłynięcie opłaty w w/w terminie może spowodować usunięcie z listy zapisanych osób.

Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od dnia zaksięgowania. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. Ilość miejsc jest ograniczona do 200 osób startujących – decyduje kolejność zgłoszeń i termin wniesienia opłaty. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w regulaminowym limicie czasu (50 minut) otrzymuje na mecie medal okolicznościowy.

 

W ramach wpisowego uiszczonego do 15 czerwca 2019 r. uczestnik biegu ma zapewniony :

 • numer startowy;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • koszulkę techniczną;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • posiłek regeneracyjny i napoje po biegu;

Osobom, które zapiszą się na bieg i uiszczą opłatę wpisową po 15 czerwca 2019 r. nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego. Decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłaty wpisowej.

 

 1. UCZESTNICTWO W BIEGU

Do udziału w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat w dniu zawodów, posiadający aktualne badanie lekarskie; osoby nie posiadające aktualnych badań lekarskich dopuszczone zostaną do startu po złożeniu pisemnego oświadczenia, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą uczestniczyć w biegu za pisemną zgodą rodzica, bądź opiekuna prawnego.

 

Weryfikacja i wydawanie pakietów startowych w dniach:

 • 28 czerwca 2019 r. od godz. 10.00 do 17.00 w sekretariacie zawodów: Policealna Szkoła Administracji Wiliams, 22-100 Chełm, ul. Pocztowa 52F
 • w dniu 29 czerwca 2019 r. od godz. 16.00 do 17.45 w Biurze Zawodów w okolicach startu (Stadion Miejski w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów 15a).

 

Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.

Informacji dotyczących biegu towarzyszącego przy VI Maestrocafe Półmaratonie Chełmskim udziela sekretariat zawodów z siedzibą: Policealna Szkoła Administracji WILIAMS w Chełmie ul. Pocztowa 52F, 22-100 Chełm; tel. 512899969 oraz dostępne są na profilu: fb chelmbiega lub kontakt: chelmbiega@gmail.com

 

 • NAGRODY

Po biegu przewidziano dekorację zwycięzców.

Kobiety, Mężczyźni – klasyfikacja generalna: I – III miejsce – puchary, nagrody rzeczowe; Osoby niepełnosprawne: I – III miejsce – puchary, nagrody rzeczowe;

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

 • POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Zabroniony jest start zawodnika bez przypiętego nr startowego w widocznym miejscu (przód koszulki). Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, nie odpowiadają też za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej  z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.

Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).

Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując  w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. Ewentualne protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych, drobnych zmian w regulaminie.

 

IX KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych  w Chełmie z siedzibą w Pokrówce przy ul. Jarzębinowej 10e, 22-100 Chełm (KRS: 0000287574).

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: chelmbiega@gmail.com.

 

Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, miasto, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, wizerunek, przynależność klubowa. Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

 • imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, daty urodzenia na potrzeby uczestnictwa w zawodach;
 • imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów oraz w celach marketingowych i promocyjnych;
 • adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących zawodów organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie od rejestracji do udziału w biegu, na który Uczestnik się zapisał. Po ukończeniu tego okresu, dane będą nadal przechowywane i mogą być przetwarzane w celach statystycznych i archiwalnych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu).

Dane osobowe uczestników będą ujawniane wolontariuszom uczestniczącym w organizacji w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie.

Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

Uczestnik jest uprawniony do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt pod numerem +48 512899969.