Zapisy na 5-tka z espresso italiano przy 5.Maestrocafe Półmaratonie Chełmskim

Regulamin biegu towarzyszącego na 5 km
przy 5.Maestrocafe Półmaratonie Chełmskim
5-tka z espresso Italiano
w dniu 27 maja 2018 roku

1. CEL
Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.

1. ORGANIZATORZY
Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
Chełm Biega, Chełmska Grupa Rowerowa,
Sportowy Wolontariat Dziecięcy CEMEX – ZSO nr 1 w Chełmie (koordynator Wolontariatu i Projektu Katarzyna
Janicka)

PATRONATY
Marszałek Województwa Lubelskiego,
Prezydent Miasta Chełm,
Wójt Gminy Chełm,

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dyrektor Biegu – Artur Juszczak
Dyrektor Organizacyjny – Józef Wójcik
Sędzia Główny – Tomasz Koguciuk
Dyrektor Zabezpieczenia – Dariusz Domański
Szef Biura Biegu – Monika Tarnowska
Szef Zespołu Pomiaru Czasu – pracownik firmy pomiarowej

PARTNERZY
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie,

III. TERMIN I MIEJSCE
27 maja 2018 roku Chełm-Żółtańce
– start: godz. 10.15 Plac Łuczkowskiego w Chełmie,,
– meta: Zalew Żółtańce.

1. ZGŁOSZENIA
Zapisy do biegu tylko w formie online dostępne są na stronie internetowej do dnia 23 (środa) maja 2018 r., po tym
terminie w biurze zawodów.
Weryfikacja zapisy i wydawanie numerów startowych w dniach:
∙ 25-26 maja 2018 r. od godz. 10.00 do 17.00 w sekretariacie zawodów:
Policealna Szkoła Administracji Wiliams, 22-100 Chełm, ul. Pocztowa 52F,
Zgłoszenia w dniu startu:. w biurze zawodów nad Zalewem Żółtańce w godz. 8.00 – 9.30.
Szatnie, depozyt: w biurze zawodów Zalew Żółtańce
Woda: na trasie biegu i terenie mety nad Zalewem Żółtańce.
Informacji dotyczących V.Maestrocafe Półmaratonu Chełmskiego oraz biegu towarzyszącego na 5 km udziela
sekretariat zawodów z siedzibą: Policealna Szkoła Administracji WILIAMS w Chełmie ul. Pocztowa 52F, 22-
100 Chełm; tel. 513 775 747 oraz dostępne są na profilu fb chelmbiega lub kontakt: chelmbiega@gmail.com

1. UCZESTNICTWO W BIEGU TOWARZYSZĄCYM
Do udziału w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat w dniu zawodów, posiadający aktualne
badanie lekarskie; osoby nie posiadające aktualnych badań lekarskich dopuszczone zostaną do startu po złożeniu
pisemnego oświadczenia, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą
uczestniczyć w biegu za pisemną zgodą rodzica, bądź opiekuna prawnego.
Opłata startowa biegu towarzyszącego:
Do 31 stycznia 2018 r. – 35 zł
Do 31 marca 2018 r. –45 zł
Od 01 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. – 55 zł
Od 01 maja 2018 r. do 23 maja 2018 r. – 65 zł
Od 24 maja 2018 r. i w dniu zawodów –85 zł.
Osoby niepełnosprawne na wózkach gratis
Płatności za udział w biegu należy dokonywać za pośrednictwem linku lub przelewu bankowego na
konto wygenerowane przez system szybkich płatności podczas zapisów, jak również w biurze zawodów od dnia
25 maja 2018 r. w godzinach pracy biura.
Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od dnia zaksięgowania.
Opłatę należy uiścić w terminie 2 tygodni od dokonania zapisów na listę uczestników.
Niewpłynięcie opłaty w w/w terminie może spowodować usunięcie z listy zapisanych osób.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
zawodów.
Ilość miejsc w biegu towarzyszącym na ok. 5 km jest ograniczona do 150 osób startujących – decyduje kolejność
zgłoszeń i termin wniesienia opłaty.
W ramach wpisowego każdy uczestnik biegu towarzyszącego otrzyma:
– numer startowy,
– pamiątkową koszulkę techniczną,
– posiłek po biegu,
–wodę mineralną w czasie biegu.
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje na mecie medal okolicznościowy.
Podczas biegu dla najbliższych i kibiców organizator przewidział zabawy
dla najmłodszych. Po biegu przewidziano dekorację zwycięzców, losowanie nagród wśród uczestników, którzy
pokonali dystans.

1. NAGRODY
Kobiety, Mężczyźni, – klasyfikacja generalna: I – III miejsce – puchary, nagrody rzeczowe
Osoby niepełnosprawne I-III miejsce nagrody rzeczowe

VII. STRONA SPORTOWA
Nad prawidłowością strony sportowej czuwa sędzia główny.

VIII. STRONA MEDYCZNA
Organizator zapewnia opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.

1. TRASA
Długość trasy biegu na ok. 5 km, zgodna z załącznikiem poglądowym trasy. Start znajduje się w Chełmie, na placu
Łuczkowskiego,meta nad Zalewem Żółtańce. Organizator zapewnia na trasie 1 punkt z wodą. Zawodników
obowiązuje limit czasu wynoszący 50 minut od chwili startu. Po tym czasie zawodnicy będący na trasie biegu są
zobowiązani przerwać bieg i zejść z trasy biegu. Trasa Biegu towarzyszącego będzie przebiegać ulicami,
chodnikami i ścieżkami rowerowymi Chełma oraz Gminy Chełm. Typ podłoża – kostka, bruk oraz asfalt. Trasa
będzie oznaczona co 1 km znakami pionowymi.

1. PROGRAM
8:00 – 9:30 wydawanie pakietów startowych i weryfikacja
9:30 – 10:00 transport uczestników na start wynajętymi autokarami
10:00 – start PÓŁMARATONU
10:15 – start biegu towarzyszącego 5km
10:20 – 12:20 biegi dla dzieci i młodzieży
11:05 – zamknięcie mety biegu na 5km
11:10 – rozdanie nagród biegu na 5 km
13:00 – zamknięcie mety półmaratonu
13:05 – losowanie upominków, rozdanie nagród półmaratonu – plaża Zalew Żółtańce
Równolegle do biegu głównego oraz po biegu będą odbywały się inne happeningi, pokazy, zajęcia dla dzieci nad
Zalewem Żółtańce

ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW IMPREZY
1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni.
2. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania stosownych przepisów porządkowych i pożarowych
oraz poleceń policji i służb porządkowych organizatora ubranych w żółte kamizelki odblaskowe.
3. Na terenie imprezy zabronione jest wnoszenie alkoholu, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz wszelkich
przedmiotów, których używanie może zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na terenie imprezy.
4. Uczestnikom imprezy zabrania się zaśmiecania terenu.
5. Zabrania się udziału w imprezie osobom będącym pod wpływem alkoholu lub będących pod działaniem środków
działających podobnych do alkoholu jak również zabrania się używania tych środków w czasie trwania imprezy.
6. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nie przestrzegajace postanowień niniejszego regulaminu lub
niestosujące się do poleceń osób funkcyjnych mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane do
policji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia imprezy.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z realizacją zawodów. Uczestnicy zawodów biegowych wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w
relacjach z biegu zamieszczonych na stronach internetowych, w mediach oraz materiałach promocyjnych. Bieg
odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. W sprawach spornych nie objętych regulaminem
decydują sędzia główny i organizatorzy. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź
innych środków odurzających. Zabroniony jest start zawodnika bez przypiętego nr startowego w widocznym miejscu
(przód koszulki). Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację
zawodnika. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, nie odpowiadają też za cenne rzeczy
pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Organizator jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi
medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej
lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i
nieodwołalne. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty
Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną
odpowiedzialność. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze
własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. Ewentualne protesty należy składać
mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do ewentualnych, drobnych zmian w regulaminie.