Archive for Bez kategorii

Regulamin

Chełmski Bieg MORSÓW dla WOŚP
31 stycznia 2021 roku

Uwaga!!!
Podczas imprezy biegowej będą przestrzegane wszelkie limity, środki bezpieczeństwa i obostrzenia,
wprowadzone w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w zakresie obowiązującym w dniu imprezy.
W związku z powyższym organizator nie wprowadza jednej godziny startu. W przypadku braku możliwości
zorganizowania w/w imprezy dopuszczamy organizacje zawodów w formule koleżeńskiej a w najgorszym
wypadku korespondencyjnej.
W związku z dynamiczną sytuacją, szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych zmian i rozwiązań
szczególnych będą udostępniane w stosownym terminie.

R E G U L A M I N

     I. ORGANIZATORZY
• Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
• Chełm Biega,
• Chełmski Klub Morsów,
• Szkoła dla Dorosłych WILIAMS

   II. CEL
• Pozyskanie środków na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia
dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji, w ramach 29.Finału WOŚP,
• Popularyzacja biegania i morsowania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.

   III. TERMIN I MIEJSCE

 Bieg odbędzie się 31 stycznia 2021 roku w Chełmie obok Zalewu Glinianki (plaża). Start biegu i
morsowanie odbywa się INDYWIDUALNIE wg uznania uczestnika i nastąpi w godz. 10:00-12:00. Meta,
start i biuro zawodów znajdują się na plaży Zalewu Glinianki i będzie czynne 31 stycznia w godz. 9:00-
11:30. Trasa biegu będzie przebiegać wokół Zalewu Glinianki.

 •    bieg klasyczny przeprowadzony będzie na terenie Zalewu Glinianki na dystansie 5 km (5
okrążeń dookoła zalewu, podłoże trawiaste),
•    bieg kończący się morsowaniem będzie wynosił 1 km (1 okrążenie dookoła zalewu, podłoże
trawiaste), po przebiegnięciu/przejściu zawodnik bierze udział w morsowaniu.

  IV. ZGŁOSZENIA I LIMITY

   •  Zapisy do biegu tylko w formie online na stronie internetowej www.chelmbiega.pl i fanpage
Chełm Biega oraz Chełmski Klub Morsów do dnia 24.01.2021 r. W dniu biegu (w przypadku
wolnych miejsc) zapisy po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z organizatorem w biurze
zawodów.

   •  Opłata startowa w Chełmskim Biegu w Szortach i nie tylko dla WOŚP wynosi minimum 30 zł.
W przypadku zapisów w dniu zawodów opłata wynosi minimum 40 zł. Organizator nie
gwarantuje wtedy pełnych świadczeń jeśli pakiety startowe wyczerpią się wcześniej.

 Płatności za udział w biegu należy dokonywać przelewem bankowym na konto:
Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Chełmie,
ul. Jarzębinowa 10e, Pokrówka, 22-100 Chełm,
konto 69 2030 0045 1110 0000 0236 3820
z dopiskiem: darowizna na bieg WOŚP, imię i nazwisko i rok urodzenia;
lub osobiście w sekretariacie zawodów:
Szkoła Dla Dorosłych WILIAMS ul. Pl. Dr. E. Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm
do 22 stycznia 2021 r.
Opłatę należy uiścić w terminie 5 dni od dokonania zapisów na listę uczestników. Niewpłynięcie opłaty
w w/w terminie może spowodować usunięcie z listy zapisanych osób.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na
innego uczestnika. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
Ilość miejsc jest ograniczona do 200 osób startujących – decyduje kolejność zgłoszeń i termin
wniesienia opłaty. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w regulaminowym limicie czasu (60 minut)
otrzymuje na mecie medal okolicznościowy.

       W ramach wpisowego uiszczonego do 24.01.2021 r. uczestnik biegu otrzyma :
•  numer startowy;
•  pamiątkowy medal,
•  posiłek regeneracyjny i herbatę po biegu.
•  UWAGA – brak pomiaru czasu

Osobom, które zapiszą się na bieg i uiszczą opłatę wpisową po 24.01.2021 r. nie gwarantujemy
pełnych pakietów startowych. Decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłaty wpisowej.

        V. UCZESTNICTWO W BIEGU

   Do udziału w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat w dniu zawodów,
posiadający aktualne badanie lekarskie; osoby nie posiadające aktualnych badań lekarskich
dopuszczone zostaną do startu po złożeniu pisemnego oświadczenia, że biorą udział w biegu na własną
odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach za zgodą opiekuna prawnego
i pod jego opieką.

      Weryfikacja i wydawanie pakietów startowych:
•  w dniu 31 stycznia 2021 r. od godz. 8.30 do 10.00 w Biurze Zawodów w okolicach startu
tj. nad Zalewem Glinianki (plaża).
Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.
Informacje dotyczące Chełmskiego Biegu w Szortach i nie tylko dla WOŚP udzielane są telefonicznie:
513 775 747 oraz dostępne są na profilu: fb chelmbiega lub kontakt: chelmbiega@gmail.com

    VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
Zabroniony jest start zawodnika bez przypiętego nr startowego w widocznym miejscu (przód koszulki).
Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, nie odpowiadają też za cenne rzeczy
pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Organizator jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie
zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek
strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania
innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są
ostateczne i nieodwołalne. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane
z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie
Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując
w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie
dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do
udziału w Biegu. Ewentualne protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów
lub opublikowaniu wyników.

       VII KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w
Chełmie, Pokrówka, ul. Jarzębinowa 10a, 22-100 Chełm. Kontakt z administratorem danych osobowych
jest możliwy pod adresem: chelmbiega@gmail.com.
Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, miasto, data urodzenia,
adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, wizerunek, przynależność klubowa.
Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych
osobowych w następujących celach:
– imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu,
daty urodzenia na potrzeby uczestnictwa w zawodach;
– imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych,
internetowych lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów oraz w celach
marketingowych i promocyjnych;
– adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących
zawodów organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie od rejestracji do udziału w biegu, na który
Uczestnik się zapisał. Po ukończeniu tego okresu, dane będą nadal przechowywane i mogą być
przetwarzane w celach statystycznych i archiwalnych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach
biegu).
Dane osobowe uczestników będą ujawniane współorganizatorom oraz wolontariuszom
uczestniczącym w organizacji w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów
przetwarzania danych osobowych.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą
publikowane na stronie internetowej biegu.
Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym
czasie.
Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
uczestnictwa w zawodach.
Uczestnik jest uprawniony do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania
moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora
prosimy o kontakt pod numerem +48 513 775 747.

Posted in: Bez kategorii

Leave a Comment (0) →

II Chełmski bieg z WOŚP

II Chełmski bieg z WOŚP

 

Zapraszamy na II Chełmski bieg z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy.

Odbędzie się on 14 stycznia 2018 r o godzinie 11.00 na deptaku przy dawnym Pewex-ie.

Trasa do przebiegnięcia to zaledwie 5 km.

Opłata za bieg to minimum 40 pln i w całości zasili Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

Więcej na ten temat w regulaminie.

Zapisy na bieg (kliknij)

Lista zapisanych na bieg

Wyniki biegu

Posted in: Bez kategorii

Leave a Comment (0) →

II Chełmski Bieg Niepodległości

II Chełmski Bieg Niepodległości

 

II Chełmski Bieg Niepodległości przeszedł do historii! Dziękujemy wszystkim, którzy wieczorową porą zechcieli razem z nami, biegowo uczcić 99.rocznicę odzyskania niepodległości. Bieg ukończyło 200 osób 🙂

Jako pierwszy linię mety przekroczył Łukasz Nestorowicz, który dystans 10 km pokonał w czasie 33:11! Ogromne brawa!
Drugi na mecie zameldował się Kamil Borowski (37:37), a trzeci Mirosław Ożóg (37:50). Wielkie gratulacje!

Wśród Pań najszybsza była Ewa Furmanik (43:13), na drugim miejscu podium stanęła Anna Humin (43:15), a trzecie miejsce zajęła Agnieszka Birus (48:12). Gratulacje!

Pełne wyniki znajdziecie na stronie: http://bit.ly/2iQEey3

Niebawem szersze fotorelacje, a tymczasem zapraszamy do galerii udostępnionych przez Przystanek Chełm:
https://www.facebook.com/PrzystanekChelm/posts/2367603803465432
https://www.facebook.com/PrzystanekChelm/posts/2367594466799699

Jeszcze raz wszystkim gorąco dziękujemy i do zobaczenia gdzieś na biegowych trasach 🙂

Posted in: Bez kategorii

Leave a Comment (0) →

II Chełmski Bieg Niepodległości – Niezbędnik biegacza

II Chełmski Bieg Niepodległości – Niezbędnik biegacza

Taki piękny medal zawiśnie jutro na szyi każdego z biegaczy, który ukończy II Chełmski Bieg Niepodległości w regulaminowym czasie. Kto z nami biegnie? My się już nie możemy doczekać 🙂

Oto krótki niezbędnik jutrzejszej imprezy:
-pakiety startowe wydajemy na Placu Łuczkowskiego w Chełmie w godz. 16.00-17.30 (jeśli odbieracie pakiet za kogoś, pamiętajcie o upoważnieniu (http://chelmbiega.pl/chelmski-bieg-niepodleglosci) ,
– o godz. 17.00 wspólnie podziwiamy Fireshow Antares,
– ok. godz. 17.45 rozgrzewamy się przed startem,
– 18.00 – start Biegu Niepodległości,
– ok. 19.00 – dekoracja zwycięzców.

Przypominamy, że w pakietach startowych otrzymacie m.in.
– vouchery o wartości 10 zł na usługi Lejdis&Dżentelmen -studio fryzur • barber (regulamin wykorzystania zniżki dostępny w Salonie),
– 20% zniżki na usługi Wiliams – Akademia Urody,
– na podstawie numeru startowego po biegu możecie posilić się w Fest Food(-20%), a jeśli będziecie w koszulce Chełm Biega otrzymacie pyszny rosół z gęsi za darmo 🙂

Oprócz pamiątkowych medali, na mecie biegu będzie na Was czekać gorąca herbata, sycąca grochówka, a dla spragnionych woda 😉

Kamizelki odblaskowe będą dostępne w biurze zawodów, jurto przed startem.

Przypominamy również trasę biegu https://ridewithgps.com/routes/26184639(ok. 5 km przewidziany punkt z wodą) i prezentujemy grafikę pomocną przy poruszaniu się w okolicach startu/mety 🙂

To chyba tyle… Do zobaczenia jutro 🙂

Posted in: Bez kategorii

Leave a Comment (0) →

1. Półmaraton Lubelski – Wyniki Chełmskich Biegaczy

1. Półmaraton Lubelski – Wyniki Chełmskich Biegaczy

Dzisiaj w Lublinie odbył się 1. Półmaraton Lubelski. Biegi organizowane w Lublinie zawsze przyciągają masę biegaczy, nie inaczej było tym razem. Start i meta usytuowana na nowo otwartym Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Piłsudskiego w Lublinie pozwoliła nawet początkującym biegaczom poczuć się jak prawdziwe gwiazdy sportu 😉

Chełm również ma swoje biegowe gwiazdy, które jak zwykle nie zawiodły. Nasze Panie znów na podium! Ewa, Irena – wielkie gratulacje! Jesteście wspaniałe🙂 Pozostali zawodnicy również ze świetnymi wynikami 🙂

Oto czasy uzyskane przez chełmskich biegaczy (netto/brutto):
Andrzej Makaryczew 1:29:32/1:29:34 (73.miejsce, 5.miejsce M50) – pacemaker na 1:30:00 – zadanie wykonane perfekcyjnie! Gratulacje i podziękowania w imieniu zawodników goniących za zającem 😉
Mariusz Klin 1:29:57/1:30:01 (80.miejsce),
Ewa Furmanik (101.miejsce, 3.miejsce wśród kobiet, 2.miejsce K30!)
Józef Wójcik 1:35:42/1:35:50 (166.miejsce),
Krzysztof Tkaczyk 1:40:56/1:41:12 (280.miejsce),
Dariusz Piątkowski 1:42:42/1:43:24 (321.miejsce),
Tomasz Bedłuszak 1:44:33/1:45:04 (374.miejsce),
Irena Paździor 1:47:35/1:47:42 (453.miejsce, 32.miejsce wśród kobiet, 1.miejsce K50!),
Marek Lik 1:47:40/1:48:47 (479.miejsce),
Krzysztof Adamiak 1:48:24/1:48:53 (480.miejsce),
Mateusz Malecki 1:49:00/1:49:19 (491.miejsce),
Daniel Włodarczyk 1:49:51/1:50:30 (520.miejsce),
Iwona Okrasa 1:52:39/1:53:20 (581.miejsce, 55.miejsce wśród kobiet),
Iwona Baluk 1:54:02/1:54:15 (611.miejsce, 59.miejsce wśród kobiet, 4.miejsce K50),
Piotr Janiuk 1:53:40/1:54:28 (619.miejsce),
Mirosław Raczyński 1:54:27/1:54:29 (636.miejsce),
Wioletta Drzazga 1:54:53/1:55:34 (652.miejsce, 67.miejsce wśród kobiet),
Robert Dziura 1:55:38/1:56:26 (694.miejsce),
Anna Winiarska-Biszczan 1:57:18/1:50:00 (748.miejsce, 87.miejsce wśród kobiet)
Tomasz Wójtowicz 1:57:17/1:58:00 (749.miejsce),
Konrad Wierzbicki 1:59:06/1:59:54 (785.miejsce),
Grażynka Nowak 2:01:56/2:02:37 (822.miejsce, 107.miejsce wśród kobiet),
Dariusz Żmijski 2:03:22/2:04:02 (840.miejsce),
Diana Chwedorczuk 2:04:37/2:05:14 (861.miejsce, 117.miejsce wśród kobiet),
Grzesiek Petryk 2:17:22/2:18:24 (1015.miejsce),
Monika Tarnowska 2:23:44/2:24:28 (1043.miejsce, 185.miejsce wśród kobiet),
Kamil Mackiewicz 2:28:03/2:29:06 (1061.miejsce) – pacemaker na 2:30:00 – brawo za precyzję 🙂.
Ogromne gratulacje i podziw dla wszystkich biegaczy!
Bieg ukończyło prawie 1100 biegaczy! Brawa dla organizatorów 🙂

Posted in: Bez kategorii

Leave a Comment (0) →

XVIII Bieg Sobiborski – Wyniki chełmskich biegaczy

XVIII Bieg Sobiborski – Wyniki chełmskich biegaczy

Chełmianie zdominowali XVIII Bieg Sobiborski, który odbył się w niedzielę 8 października 2017 r. na trasie Sobibór – Włodawa. Dystans ok. 12,5 km najszybciej pokonał Łukasz Nestorowicz, a tuż za nim uplasował się Tomasz Mydlak. Wśród Pań po raz kolejny najlepsza była Ewa Furmanik. W kategoriach wiekowych również same sukcesy i miejsca na podium 🙂Brawo! Jesteśmy z Was bardzo dumni!
Oto wyniki:
Łukasz Nestorowicz 40:32 (1.miejsce),
Tomasz Mydlak 41:15 (2.miejsce),
Mirosław Ożóg 45:17 (5.miejsce, 2.miejsce M40),
Mariusz Klin 49:51 (15.miejsce, 4.miejsce M30),
Adam Stepaniuk 50:50 (16.miejsce, 4.miejsce M40),
Stanisław Kostowski 51:09 (20.miejsce, 5.miejsce M40),
Krzysztof Gołębiowski 51:18 (22.miejsce,),
Ewa Furmanik 51:22 (23.miejsce, 1.miejsce wśród kobiet),
Mariusz Łobaczuk 51:33 (24.miejsce),
Andrzej Jabłoński 53:05 (28.miejsce),
Dariusz Piątkowski 54:49 (36.miejsce),
Sławomir Wdowiak 55:53 (40.miejsce),
Jakub Kotarski 57:12 (46.miejsce),
Elżbieta Mróz 57:39 (49.miejsce, 4.miejsce wśród kobiet, 1.miejsce K30),
Krzysztof Adamiak 58:13 (53.miejsce),
Jacek Adamczyk 58:23 (58.miejsce),
Aneta Wdowiak 58:53 (59.miejsce, 7.miejsce wśród kobiet, 2.miejsce K30),
Daniel Barżał 58:53 (60.miejsce),
Marek Lik 1:00:31 (64.miejsce),
Andrzej Suchonos 1:01:55 (70.miejsce),
Barbara Gołębiowska 1:01:56 (71.miejsce, 10.miejsce wśród kobiet, 3.miejsce K40),
Dorota Rosołowska 1:03:11 (77.miejsce, 11.miejsce wśród kobiet, 2.miejsce K16),
Krzysztof Kostowski 1:03:55 (79.miejsce),
Ireneusz Korkosz 1:04:17 (82.miejsce),
Monika Klimkowska 1:05:31 (86.miejsce, 13.miejsce wśród kobiet, 4.miejsce K40),
Sławomir Milczarek 1:05:34 (87.miejsce),
Tomasz Masełko 1:06:17 (91.miejsce),
Adrian Trendak 1:07:37 (96.miejsce),
Szymon Puacz 1:11:26 (105.miejsce),
Ryszard Stawiarski 1:28:26 (112.miejsce).
Wielkie gratulacje dla wszystkich uczestników!

Posted in: Bez kategorii

Leave a Comment (0) →
Page 1 of 2 12