VI Maestrocafe Półmaraton Chełmski

29 czerwca 2019 roku

R E G U L A M I N

 1. CEL
  • Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.

 

 1. ORGANIZATORZY
  • Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
  • Chełm Biega,
  • Chełmska Grupa Rowerowa.

 

 • PARTNERZY
  • Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie

 

 1. TERMIN I MIEJSCE

Sobota 29 czerwca 2019 roku w Chełmie:

 • start: godz. 18:00, Stadion Miejski MOSiR w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów 15a,
 • meta: Stadion Miejski MOSiR w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów 15a,
 • bieg przeprowadzony będzie na terenie miasta i gminy Chełm (asfalt/kostka) na dystansie 21,0975 km,
 • trasa posiada atest i będzie oznaczona co 1 km.

 

 1. ZGŁOSZENIA I LIMITY
  • Zapisy do biegu tylko w formie online dostępne są na stronie internetowej zmierzymyczas.pl do dnia 25.06.2019 r. W dniach 26-29.06.2019 r.(w przypadku wolnych miejsc) zapisy po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z organizatorem w biurze zawodów.

 

 • Opłata startowa VI Maestrocafe Półmaratonu Chełmskiego:

Do 30 kwietnia 2019 r. – 50 zł

Od 01 maja 2019 r. do 31 maja 2019 r. – 60 zł

Od 01 czerwca do 25 czerwca 2019 r. – 70 zł

Od 26 czerwca 2019 r. i w dniu zawodów (w przypadku wolnych miejsc) – 90 zł.

 

Osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich mają prawo do bezpłatnego startu w zawodach, pod warunkiem zgłoszenia się do 31 maja 2019 r.

 

Płatności za udział w biegu należy dokonywać poprzez link do przelewu wygenerowany przy zapisach elektronicznych na stronie www.zmierzymyczas.pl lub przelewem bankowym na konto organizatora: Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Chełmie ul. Jarzębinowa 10e, Pokrówka 22-100 Chełm

BGŻ o/Chełm nr 69 2030 0045 1110 0000 0236 3820

Opłatę należy uiścić w terminie 7 dni od dokonania zapisów na listę uczestników. Niewpłynięcie opłaty w w/w terminie może spowodować usunięcie z listy zapisanych osób.

Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od dnia zaksięgowania. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów. Ilość miejsc jest ograniczona do 300 osób startujących – decyduje kolejność zgłoszeń i termin wniesienia opłaty. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w regulaminowym limicie czasu (3 godziny) otrzymuje na mecie medal okolicznościowy.

 

 

W ramach wpisowego uiszczonego do 15 czerwca 2019 r. uczestnik biegu ma zapewniony :

 • numer startowy;
 • profesjonalny pomiar czasu;
 • koszulkę techniczną;
 • pamiątkowy gadżet zawodów;
 • cztery punkty odżywcze na trasie biegu;
 • zabezpieczenie medyczne w trakcie trwania zawodów;
 • posiłek regeneracyjny i napoje po biegu;

Osobom, które zapiszą się na bieg i uiszczą opłatę wpisową po 15 czerwca 2019 r. nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego. Decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłaty wpisowej.

 

 1. UCZESTNICTWO W BIEGU

Do udziału w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat w dniu zawodów, posiadający aktualne badanie lekarskie; osoby nie posiadające aktualnych badań lekarskich dopuszczone zostaną do startu po złożeniu pisemnego oświadczenia, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.

 

Weryfikacja i wydawanie pakietów startowych w dniach:

 • 28 czerwca 2019 r. od godz. 10.00 do 17.00 w sekretariacie zawodów: Policealna Szkoła Administracji Wiliams, 22-100 Chełm, ul. Pocztowa 52F
 • w dniu 29 czerwca 2019 r. od godz. 16.00 do 17.30 w Biurze Zawodów w okolicach startu (Stadion Miejski w Chełmie, ul. I Pułku Szwoleżerów 15a).

 

Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.

Informacji dotyczących VI Maestrocafe Półmaratonu Chełmskiego udziela sekretariat zawodów  z siedzibą: Policealna Szkoła Administracji WILIAMS w Chełmie ul. Pocztowa 52F, 22-100 Chełm;  tel. 512899969 oraz dostępne są na profilu: fb chelmbiega lub kontakt: chelmbiega@gmail.com

 

 • KATEGORIE WIEKOWE I NAGRODY

Po biegu przewidziano dekorację zwycięzców.

Kobiety, Mężczyźni – klasyfikacja generalna: I – III miejsce – puchary, nagrody rzeczowe;

Kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych: I – III miejsce – puchary, nagrody rzeczowe;

K, M – 20         18-29 lat

K, M – 30         30-39 lat

K, M – 40         40-49 lat

K, M – 50         50-59 lat

K, M – 60         60 lat i powyżej

Nagrody w klasyfikacji generalnej i klasyfikacji wiekowej nie dublują się.

 

Osoby niepełnosprawne: I – III miejsce – puchary, nagrody rzeczowe;

 

Służby mundurowe: I-III miejsce K,M – puchary, nagrody rzeczowe

Służby mundurowe:(WP, Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna, Służba Celna, BOR, SW, …) Uczestnik powinien udowodnić swoją przynależność do kat. służb mundurowych i może być poproszony o odpowiedni dokument potwierdzający swój przydział (dokument, legitymacja). Kategoria obejmuje funkcjonariuszy służących w tych formacjach. Nie obejmuje emerytów i rencistów oraz pracowników cywilnych tych służb. Ostateczna weryfikacja służb mundurowych następuje przy odbiorze pakietu. Ocena przynależności do kategorii należy do organizatorów i sędziego głównego.

 

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych nagród w wybranych przez siebie klasyfikacjach oraz do stworzenia dodatkowych klasyfikacji.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Zabroniony jest start zawodnika bez przypiętego nr startowego w widocznym miejscu (przód koszulki). Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, nie odpowiadają też za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej  z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).

Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując  w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. Ewentualne protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych, drobnych zmian w regulaminie.

 

IX KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych  w Chełmie z siedzibą w Pokrówce przy ul. Jarzębinowej 10e, 22-100 Chełm (KRS: 0000287574).

Kontakt z administratorem danych osobowych jest możliwy pod adresem: chelmbiega@gmail.com.

 

Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, miasto, data urodzenia, adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, wizerunek, przynależność klubowa. Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych osobowych w następujących celach:

 • imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu, daty urodzenia na potrzeby uczestnictwa w zawodach;
 • imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów oraz w celach marketingowych i promocyjnych;
 • adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących zawodów organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych i marketingowych. Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie od rejestracji do udziału w biegu, na który Uczestnik się zapisał. Po ukończeniu tego okresu, dane będą nadal przechowywane i mogą być przetwarzane w celach statystycznych i archiwalnych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach biegu).

Dane osobowe uczestników będą przetwarzane w związku z realizacją projektu „Korona Półmaratonów Lubelszczyzny”. W tym celu zostaną przekazane Fundacji Rozwoju Sportu w Lublinie, będącej koordynatorem w/w projektu.

Dane osobowe uczestników będą ujawniane wolontariuszom uczestniczącym w organizacji w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów przetwarzania danych osobowych. Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą publikowane na stronie internetowej biegu.

Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym czasie.

Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w zawodach.

Uczestnik jest uprawniony do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora prosimy o kontakt pod numerem +48 512899969.