Chełmski Bieg MORSÓW dla WOŚP
31 stycznia 2021 roku

Uwaga!!!
Podczas imprezy biegowej będą przestrzegane wszelkie limity, środki bezpieczeństwa i obostrzenia,
wprowadzone w związku z wystąpieniem stanu epidemii, w zakresie obowiązującym w dniu imprezy.
W związku z powyższym organizator nie wprowadza jednej godziny startu. W przypadku braku możliwości
zorganizowania w/w imprezy dopuszczamy organizacje zawodów w formule koleżeńskiej a w najgorszym
wypadku korespondencyjnej.
W związku z dynamiczną sytuacją, szczegółowe informacje dotyczące ewentualnych zmian i rozwiązań
szczególnych będą udostępniane w stosownym terminie.

R E G U L A M I N

       I. ORGANIZATORZY

   •  Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
•  Chełm Biega,
•  Chełmski Klub Morsów,
•  Szkoła dla Dorosłych WILIAMS

       II. CEL

• Pozyskanie środków na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia
dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji, w ramach 29.Finału WOŚP,
• Popularyzacja biegania i morsowania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.

       III. TERMIN I MIEJSCE

    Bieg odbędzie się 31 stycznia 2021 roku w Chełmie obok Zalewu Glinianki (plaża). Start biegu i
morsowanie odbywa się INDYWIDUALNIE wg uznania uczestnika i nastąpi w godz. 10:00-12:00. Meta,
start i biuro zawodów znajdują się na plaży Zalewu Glinianki i będzie czynne 31 stycznia w godz. 9:00-

11:30. Trasa biegu będzie przebiegać wokół Zalewu Glinianki.

      •  bieg klasyczny przeprowadzony będzie na terenie Zalewu Glinianki na dystansie 5 km (5
okrążeń dookoła zalewu, podłoże trawiaste),
•  bieg kończący się morsowaniem będzie wynosił 1 km (1 okrążenie dookoła zalewu, podłoże
trawiaste), po przebiegnięciu/przejściu zawodnik bierze udział w morsowaniu.

       IV. ZGŁOSZENIA I LIMITY

      • Zapisy do biegu tylko w formie online na stronie internetowej www.chelmbiega.pl i fanpage
Chełm Biega oraz Chełmski Klub Morsów do dnia 24.01.2021 r. W dniu biegu (w przypadku
wolnych miejsc) zapisy po wcześniejszej konsultacji telefonicznej z organizatorem w biurze
zawodów.
• Opłata startowa w Chełmskim Biegu w Szortach i nie tylko dla WOŚP wynosi minimum 30 zł.

     W przypadku zapisów w dniu zawodów opłata wynosi minimum 40 zł. Organizator nie
gwarantuje wtedy pełnych świadczeń jeśli pakiety startowe wyczerpią się wcześniej.
Płatności za udział w biegu należy dokonywać przelewem bankowym na konto:
Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w Chełmie,
ul. Jarzębinowa 10e, Pokrówka, 22-100 Chełm,
konto 69 2030 0045 1110 0000 0236 3820
z dopiskiem: darowizna na bieg WOŚP, imię i nazwisko i rok urodzenia;
lub osobiście w sekretariacie zawodów:
Szkoła Dla Dorosłych WILIAMS ul. Pl. Dr. E. Łuczkowskiego 15, 22-100 Chełm
do 22 stycznia 2021 r.

      Opłatę należy uiścić w terminie 5 dni od dokonania zapisów na listę uczestników. Niewpłynięcie opłaty
w w/w terminie może spowodować usunięcie z listy zapisanych osób.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na
innego uczestnika. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.
Ilość miejsc jest ograniczona do 200 osób startujących – decyduje kolejność zgłoszeń i termin
wniesienia opłaty. Każdy zawodnik, który ukończy bieg w regulaminowym limicie czasu (60 minut)
otrzymuje na mecie medal okolicznościowy.

         W ramach wpisowego uiszczonego do 24.01.2021 r. uczestnik biegu otrzyma :
•  numer startowy;
•  pamiątkowy medal,
•  posiłek regeneracyjny i herbatę po biegu.
•  UWAGA – brak pomiaru czasu

    Osobom, które zapiszą się na bieg i uiszczą opłatę wpisową po 24.01.2021 r. nie gwarantujemy
pełnych pakietów startowych. Decyduje kolejność zgłoszeń i wniesienia opłaty wpisowej.

          V. UCZESTNICTWO W BIEGU

     Do udziału w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat w dniu zawodów,
posiadający aktualne badanie lekarskie; osoby nie posiadające aktualnych badań lekarskich
dopuszczone zostaną do startu po złożeniu pisemnego oświadczenia, że biorą udział w biegu na własną
odpowiedzialność. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w zawodach za zgodą opiekuna prawnego
i pod jego opieką.

     Weryfikacja i wydawanie pakietów startowych:
• w dniu 31 stycznia 2021 r. od godz. 8.30 do 10.00 w Biurze Zawodów w okolicach startu
tj. nad Zalewem Glinianki (plaża).
Warunkiem weryfikacji i wydania pakietu startowego jest okazanie ważnego dokumentu ze zdjęciem
potwierdzającego tożsamość i datę urodzenia.
Informacje dotyczące Chełmskiego Biegu w Szortach i nie tylko dla WOŚP udzielane są telefonicznie:
513 775 747 oraz dostępne są na profilu: fb chelmbiega lub kontakt: chelmbiega@gmail.com

         VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

     Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających.
Zabroniony jest start zawodnika bez przypiętego nr startowego w widocznym miejscu (przód koszulki).
Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, nie odpowiadają też za cenne rzeczy
pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Organizator jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie
zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej
z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek
strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu.
Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu
zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania
innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są
ostateczne i nieodwołalne. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane
z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem
fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń
ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci).
Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie
Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka
wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując
w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie
dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do
udziału w Biegu. Ewentualne protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów
lub opublikowaniu wyników.

            VII KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

   Administratorem Twoich danych osobowych jest Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych w
Chełmie, Pokrówka, ul. Jarzębinowa 10a, 22-100 Chełm. Kontakt z administratorem danych osobowych
jest możliwy pod adresem: chelmbiega@gmail.com.
Danymi osobowymi przetwarzanymi przez Organizatora są: imię, nazwisko, miasto, data urodzenia,
adres poczty elektronicznej, numer telefonu komórkowego, wizerunek, przynależność klubowa.
Uczestnik przez rejestrację na zawody akceptuje regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora swoich danych osobowych. Zgoda obejmuje w szczególności przetwarzanie danych
osobowych w następujących celach:
– imię, nazwisko, informację o stanie zdrowia, adresu, adresu poczty elektronicznej, numeru telefonu,
daty urodzenia na potrzeby uczestnictwa w zawodach;
– imię, nazwisko oraz wizerunek na potrzeby ich upublicznienia w przekazach telewizyjnych, radiowych,
internetowych lub w formie drukowanej w celu poinformowania o wynikach zawodów oraz w celach
marketingowych i promocyjnych;
– adres poczty elektronicznej na potrzeby przesyłania przez Organizatora informacji dotyczących
zawodów organizowanych przez Organizatora oraz w celach promocyjnych i marketingowych.
Organizator będzie przetwarzać dane osobowe w okresie od rejestracji do udziału w biegu, na który
Uczestnik się zapisał. Po ukończeniu tego okresu, dane będą nadal przechowywane i mogą być
przetwarzane w celach statystycznych i archiwalnych (szczególnie te, które znajdują się w wynikach
biegu).
Dane osobowe uczestników będą ujawniane współorganizatorom oraz wolontariuszom
uczestniczącym w organizacji w zakresie niezbędnym dla realizacji wcześniej wymienionych celów
przetwarzania danych osobowych.
Listy startowe i wyniki, zawierające podstawowe dane osobowe, będą ogólnodostępne, w tym będą
publikowane na stronie internetowej biegu.
Uczestnik ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w każdym
czasie.
Podanie danych objętych niniejszym oświadczeniem jest dobrowolne, jednakże niezbędne do
uczestnictwa w zawodach.
Uczestnik jest uprawniony do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec
przetwarzania, a także do przenoszenia danych, jeżeli wynika to z obowiązujących przepisów prawa.
Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie przetwarzania
moich danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych przez Organizatora
prosimy o kontakt pod numerem +48 513 775 747.