V  Maestrocafe PÓŁMARATON CHEŁMSKI

w dniu 27 maja 2018 roku

REGULAMIN

1. CEL
Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.

1. ORGANIZATORZY
Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,
Chełm Biega, Chełmska Grupa Rowerowa,
Sportowy Wolontariat Dziecięcy CEMEX – ZSO nr 1 w Chełmie (koordynator Wolontariatu i Projektu Katarzyna
Janicka).

PATRONATY
Marszałek Województwa Lubelskiego,
Prezydent Miasta Chełm,
Wójt Gminy Chełm,

KOMITET ORGANIZACYJNY
Dyrektor Biegu – Artur Juszczak
Dyrektor Organizacyjny – Józef Wójcik
Sędzia Główny – Tomasz Koguciuk
Dyrektor Zabezpieczenia – Dariusz Domański
Szef Biura Biegu – Monika Tarnowska
Szef Zespołu Pomiaru Czasu – pracownik firmy pomiarowej

PARTNERZY
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie,

III. TERMIN I MIEJSCE
27 maja 2018 roku w Chełmie;
– start: godz. 10.00. Plac Łuczkowskiego w Chełmie,
– meta: zalew Żółtańce.
1. ZGŁOSZENIA
Zapisy do biegu tylko w formie online dostępne są na stronie internetowej do dnia 23 maja 2018 r. (środa), po tym
terminie w biurze zawodów.
Zgłoszenia w dniu startu:
Zalew Żółtańce
Weryfikacja, zapisy i wydawanie numerów startowych w dniach:
● 25-26 maja 2018r. od godz. 10.00 do 17.00 w sekretariacie zawodów: Policealna Szkoła Administracji Wiliams, 22-
100 Chełm, ul. Pocztowa 52F,
● w dniu 27 maja 2018 r. w biurze zawodów nad Zalewem Żółtańce w godz. 8.00 – 9.15.
Szatnie, depozyt: w biurze zawodów : zalew Żółtańce,
Posiłek, woda, napoje izotoniczne: na trasie biegu i teren mety nad: zalewem Żółtańce.
Informacji dotyczących V.Maestrocafe Półmaratonu Chełmskiego udziela sekretariat zawodów z siedzibą:
Policealna Szkoła Administracji WILIAMS w Chełmie ul. Pocztowa 52F, 22-100 Chełm; tel. 513 775 747 oraz
dostępne są na profilu
fb chelmbiega lub kontakt: chelmbiega@gmail.com
1. UCZESTNICTWO W PÓŁMARATONIE
Do udziału w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat w dniu zawodów, posiadający aktualne
badanie lekarskie; osoby nie posiadające aktualnych badań lekarskich dopuszczone zostaną do startu po złożeniu
pisemnego oświadczenia, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.
W ramach biegu utworzono kategorię: „Służby mundurowe” (Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Straż
Pożarna i inne Służby) oraz kategorię osób niepełnosprawnych na wózkach.
Opłata startowa półmaratonu:
Do 31 stycznia 2018 r. – 40 zł; opcja bez koszulki – 35 zł,
Od 1 lutego 2018 r. do 31 marca 2018 r. – 55 zł; opcja bez koszulki – 50 zł,
Od 1 kwietnia 2018 r. do 30 kwietnia 2018 r. –65 zł; opcja bez koszulki –60 zł,
Od 1 maja 2018 r. do 23 maja 2018 r. – 75 zł; opcja bez koszulki –70 zł,
Od 24 maja 2018 r. i w dniu zawodów – 95 zł; opcja bez koszulki – 90 zł.
Osoby niepełnosprawne na wózkach gratis
Płatności za udział w biegu należy dokonywać za pośrednictwem linku lub przelewu bankowego na konto
wygenerowane przez system szybkich płatności podczas zapisów,
jak również w biurze zawodów od dnia 25 maja 2018 r. w godzinach pracy biura.
Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od dnia zaksięgowania.
Opłatę należy uiścić w terminie 2 tygodni od dokonania zapisów na listę uczestników. Niewpłynięcie opłaty w w/w
terminie może spowodować usunięcie z listy zapisanych osób.
Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
zawodów.
Ilość miejsc (w biegu głównym 21.0975km) jest ograniczona do 400 osób startujących – decyduje kolejność
zgłoszeń i termin wniesienia opłaty. Ilość miejsc w biegu towarzyszącym na ok. 5 km (oddzielny regulamin) jest
ograniczona do 150 osób startujących – decyduje kolejność zgłoszeń i termin wniesienia opłaty.
W ramach wpisowego w półmaratonie uczestnik otrzyma:
– numer startowy,
– pamiątkową koszulkę techniczną (jeśli uczestnik wyraził taką chęć w trakcie zapisów),
– posiłek po biegu,
– napoje i wodę mineralną, owoce w czasie biegu.
-transport autobusami z biura zawodów(Zalew Żółtańce) na miejsce startu ( Plac Łuczkowskiego)
Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje na mecie medal okolicznościowy.
Podczas półmaratonu dla najbliższych i kibiców organizator przewidział zabawy dla najmłodszych. Równolegle do
biegu głównego 21km odbędzie się też bieg towarzyszący na dystansie ok 5 km. Po biegu przewidziano dekorację
zwycięzców, losowanie nagród wśród uczestników, którzy pokonali dystans w regulaminowym czasie, w tym
losowanie nagrody specjalnej Voucher na skok spadochronowy w tandemie (szczegóły niżej). Nagrodę specjalną
sponsoruje szkoła spadochronowa SKYDIVE CHEŁM.
1. KATEGORIE WIEKOWE PÓŁMARATONU
K, M – 20 18-29 lat
K, M – 30 30-39 lat
K, M – 40 40-49 lat
K, M – 50 50-59 lat
K, M – 60 60 lat i powyżej

VII. NAGRODY
Kobiety, Mężczyźni, – klasyfikacja generalna: I – III miejsce – puchary, nagrody rzeczowe
Kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych: I – III miejsce – puchary, nagrody rzeczowe
Osoby niepełnosprawne I-III miejsce nagrody rzeczowe
Dla służb mundurowych: I-III miejsce K,M – puchary, nagrody rzeczowe
Służby mundurowe:(WP, Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna, Służba Celna, BOR, SW, …) Uczestnik powinien
udowodnić swoją przynależność do kat. służb mundurowych
i może być poproszony o odpowiedni dokument potwierdzający swój przydział (dokument, legitymacja). Kategoria
obejmuje funkcjonariuszy służących w tych formacjach.
Nie obejmuje emerytów i rencistów oraz pracowników cywilnych tych służb. Ostateczna weryfikacja służb
mundurowych następuje przy odbiorze pakietu. Ocena przynależności do kategorii należy do organizatorów i
sędziego głównego.
UWAGA: zdobywcy nagród w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w swoich kategoriach wiekowych.
Dla najstarszej uczestniczki i uczestnika biegu – upominek, nagroda.
Dla najszybszego Chełmianina i Chełmianki – upominek, nagroda.
Wśród uczestników, którzy ukończyli bieg główny w limicie czasu zostało przewidziane losowanie nagrody
specjalnej – Voucher na skok spadochronowy w tandemie z filmowaniem lub lot widokowy dla osoby nie mogącej
wykonać skoku. Realizacja Vouchera na pobliskim lądowisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich w okresie
czerwiec-październik 2018 wg indywidualnych ustaleń terminu. Osoba wylosowana musi osobiście odebrać voucher
na skok podczas uroczystości dekoracji i losowań na scenie głównej. Wylosowana osoba nie może odstąpić nagrody
innej osobie. Sponsorem nagrody jest szkoła spadochronowa SKYDIVE CHEŁM www.skydive-chelm.pl

VIII. STRONA SPORTOWA
Nad prawidłowością strony sportowej czuwa sędzia główny.
STRONA MEDYCZNA
Organizator zapewnia opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.
1. TRASA
Długość trasy 21,097 km, zgodna z załącznikiem poglądowym trasy. Trasa zostanie opublikowana po zatwierdzeniu
przez odpowiednie służby.
Punkty odżywiania będą znajdowały się co 5-7 km, zaopatrzone w wodę i napoje izotoniczne.Organizator zapewnia
co najmniej 4 punkty
Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny od chwili startu.Po tym czasie zawodnicy będący na
trasie biegu są zobowiązani przerwać bieg i zejść z trasy biegu..
Trasa V.Maestrocafe Półmaratonu Chełmskiego będzie przebiegać ulicami i ścieżkami rowerowymi Chełma oraz
Gminy Chełm. Typ podłoża – kostka i asfalt. Trasa będzie oznaczona co 1 km znakami pionowymi.
1. PROGRAM
8:00 – 9:15 wydawanie pakietów startowych i weryfikacja
9:20 – 9:45 transport uczestników na start wynajętymi autokarami
9:45-10:00 wspólna rozgrzewka

10:00 – start PÓŁMARATONU
10:15 – start biegu towarzyszącego 5km
10:20 – 12:20 biegi dla dzieci i młodzieży
11:05 – zamknięcie mety biegu na 5km
11:10 – rozdanie nagród biegu na 5 km
13:00 – zamknięcie mety półmaratonu
13:05 – losowanie upominków, rozdanie nagród półmaratonu – plaża Zalew Żółtańce.
Równolegle do biegu głównego oraz po biegu będą odbywały się inne happeningi, pokazy, zajęcia dla dzieci na
terenie plaży nad Zalewem Żółtańce.

XII. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW IMPREZY
1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni.
2. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania stosownych przepisów porządkowych i pożarowych
oraz poleceń policji i służb porządkowych organizatora ubranych w żółte kamizelki odblaskowe.
3. Na terenie imprezy zabronione jest wnoszenie alkoholu, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz wszelkich
przedmiotów, których używanie może zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na terenie imprezy.
4. Uczestnikom imprezy zabrania się zaśmiecania terenu.
5. Zabrania się udziału w imprezie osobom będącym pod wpływem alkoholu lub będących pod działaniem środków
działających podobnych do alkoholu jak również zabrania się używania tych środków w czasie trwania imprezy.
6. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub
niestosujące się do poleceń osób funkcyjnych mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane do
policji.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia imprezy.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania.
Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów
związanych z realizacją zawodów. Uczestnicy zawodów biegowych wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w
relacjach z biegu zamieszczonych na stronach internetowych, w mediach oraz materiałach promocyjnych. Bieg
odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. W sprawach spornych nie objętych regulaminem
decydują sędzia główny i organizatorzy. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź
innych środków odurzających. Zabroniony jest start zawodnika bez przypiętego nr startowego w widocznym miejscu
(przód koszulki). Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację
zawodnika. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, nie odpowiadają też za cenne rzeczy
pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Organizator jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek
ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia
obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z
obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi
medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej
lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i
nieodwołalne. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy
Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą
naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym
śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty
Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z
uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną
odpowiedzialność. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze
własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. Ewentualne protesty należy składać
mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. Organizatorzy zastrzegają sobie
prawo do ewentualnych, drobnych zmian w regulaminie.