4.Maestrocafe PÓŁMARATON CHEŁMSKI 

w dniu 28 maja 2017 roku

REGULAMIN

 

 1. CEL

Popularyzacja biegania jako formy czynnego wypoczynku i rekreacji ruchowej.

 

 1. ORGANIZATORZY

Chełmskie Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych,

Chełm Biega, Chełmska Grupa Rowerowa,

Sportowy Wolontariat Dziecięcy CEMEX – ZSO nr 1 w Chełmie (koordynator Wolontariatu i Projektu Katarzyna Janicka).

PATRONATY

Marszałek Województwa Lubelskiego,

Prezydent Miasta Chełm,

Wójt Gminy Chełm,

Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Chełmie, Komendant OSP.

 

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dyrektor Biegu                        – Artur Juszczak

Dyrektor Organizacyjny           – Piotr Lipczuk

Sędzia Główny                         – Tomasz Koguciuk

Dyrektor Zabezpieczenia         – Dariusz Domański

Szef Biura Biegu                      – Lena Rorat

Szef  Zespołu Pomiaru Czasu  – pracownik firmy pomiarowej

 

PARTNERZY

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Chełmie,

Miejski Klub Sportowy „Cement-Gryf” Chełm.

 

III. TERMIN I MIEJSCE

28 maja 2017 roku w Chełmie;

– start: godz. 10.00 ul. Brzozowa teren Parku Miejskiego w Chełmie,

– meta: teren Parku Miejskiego w Chełmie ul. Brzozowa.

 

 1.  ZGŁOSZENIA

Zapisy do biegu tylko w formie online dostępne są na stronie internetowej  do dnia 24 maja 2017 r. (środa), po tym terminie w biurze zawodów.

Zgłoszenia w dniu startu:

Miejski Klub Sportowy „Cement-Gryf” Chełm, ul. Kąpieliskowa 30.

Weryfikacja, zapisy i wydawanie numerów startowych w dniach:

 • 26-27 maja 2017 r. od godz. 10.00 do 17.00 w sekretariacie zawodów: Policealna Szkoła Administracji Wiliams, 22-100 Chełm, ul. Nowy Świat 3, II piętro,
 • w dniu 28 maja 2017 r. w biurze zawodów: Miejski Klub Sportowy „Cement-Gryf” Chełm, ul. Kąpieliskowa 30 w godz. 7.30 – 9.30.

 

Szatnie, depozyt: w biurze zawodów Miejski Klub Sportowy „Cement-Gryf” Chełm,  

Prysznic po biegu: Miejski Klub Sportowy „Cement-Gryf” Chełm,

Posiłek, woda, napoje izotoniczne: na trasie biegu i teren mety w Parku Miejskim.

 
Informacji dotyczących 4.Maestrocafe Półmaratonu Chełmskiego udziela sekretariat zawodów z  siedzibą: Policealna Szkoła Administracji WILIAMS w Chełmie ul. Nowy Świat 3, 22-100 Chełm; tel. 513 775 747 oraz  dostępne są na profilu
fb chelmbiega lub kontakt: chelmbiega@gmail.com

 

 1. UCZESTNICTWO W PÓŁMARATONIE

Do udziału w biegu dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy ukończyli 18 lat w dniu zawodów, posiadający aktualne badanie lekarskie; osoby nie posiadające aktualnych badań lekarskich dopuszczone zostaną do startu po złożeniu pisemnego oświadczenia, że biorą udział w biegu na własną odpowiedzialność.

W ramach biegu utworzono kategorię: „Służby mundurowe” (Policja, Wojsko Polskie, Straż Graniczna, Straż Pożarna i inne Służby) 

Opłata startowa półmaratonu:

Do 31 stycznia 2017 r. –  30 zł; opcja bez koszulki – 15 zł,

Od 1 lutego 2017 r. do 31 marca  2017 r. – 40 zł; opcja bez koszulki – 25 zł,

Od  1 kwietnia 2016 r. do 30 kwietnia 2017 r. – 50 zł; opcja bez koszulki – 35 zł,

Od 1 maja 2017 r. do 24 maja 2017 r. – 60 zł; opcja bez koszulki – 45 zł,

Od 25 maja 2017 r. i w dniu zawodów – 80 zł; opcja bez koszulki – 65 zł.  

 

Płatności za udział w biegu należy dokonywać za pośrednictwem linku lub przelewu bankowego na konto wygenerowane przez system szybkich płatności podczas zapisów,

jak również w biurze zawodów od dnia 25 maja 2017 r. w godzinach pracy biura.

Wysokość opłaty startowej jest uzależniona od dnia zaksięgowania.

Opłatę należy uiścić w terminie 2 tygodni od dokonania zapisów na listę uczestników. Niewpłynięcie opłaty w w/w terminie może spowodować usunięcie z listy zapisanych osób.

Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi.Wniesienie opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu zawodów.

Ilość miejsc (w biegu głównym 21.0975km) jest ograniczona do 400 osób startujących – decyduje kolejność zgłoszeń i termin wniesienia opłaty. Ilość miejsc w biegu towarzyszącym na ok. 5 km (oddzielny regulamin) jest ograniczona do 150 osób startujących – decyduje kolejność zgłoszeń i termin wniesienia opłaty. 

 

W ramach wpisowego w półmaratonie uczestnik otrzyma:

– numer startowy,

– pamiątkową koszulkę techniczną (jeśli uczestnik wyraził taką chęć w trakcie zapisów),

– posiłek po biegu,

– napoje i wodę mineralną, owoce w czasie biegu.

Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje na mecie medal okolicznościowy.

Podczas półmaratonu dla najbliższych i kibiców organizator przewidział zabawy dla najmłodszych. Równolegle do biegu głównego 21km odbędzie się też bieg towarzyszący na dystansie ok 5 km. Po biegu przewidziano dekorację zwycięzców, losowanie nagród wśród uczestników, którzy pokonali dystans w regulaminowym czasie, w tym losowanie nagrody specjalnej Voucher na skok spadochronowy w tandemie (szczegóły niżej). Nagrodę specjalną sponsoruje szkoła spadochronowa SKYDIVE CHEŁM.

 

 1. KATEGORIE  WIEKOWE PÓŁMARATONU

K, M – 20         18-29 lat                    

K, M – 30         30-39 lat                    

K, M – 40         40-49 lat                    

K, M – 50         50-59 lat                    

K, M – 60         60 lat i powyżej

 

VII. NAGRODY                                                                                          

 

Kobiety, Mężczyźni, – klasyfikacja generalna: I – III miejsce – puchary, nagrody rzeczowe

Kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych: I – III miejsce – puchary, nagrody rzeczowe 


Dla służb mundurowych: I-III miejsce K,M – puchary, nagrody rzeczowe


Służby mundurowe:(WP, Straż Graniczna, Policja, Straż Pożarna, Służba Celna, BOR, SW, …) Uczestnik powinien udowodnić swoją przynależność do kat. służb mundurowych
i może być poproszony o odpowiedni dokument potwierdzający swój przydział (dokument, legitymacja). Kategoria obejmuje funkcjonariuszy służących w tych formacjach.
Nie obejmuje emerytów i rencistów oraz pracowników cywilnych tych służb. Ostateczna weryfikacja służb mundurowych następuje przy odbiorze pakietu. Ocena przynależności do kategorii należy do organizatorów i sędziego głównego.


UWAGA: zdobywcy nagród w klasyfikacji generalnej nie będą nagradzani w swoich kategoriach wiekowych.

Dla najstarszej uczestniczki i uczestnika biegu – upominek, nagroda.
Dla najszybszego Chełmianina i Chełmianki – upominek, nagroda.
 

Wśród uczestników, którzy ukończyli bieg główny w limicie czasu zostało przewidziane losowanie nagrody specjalnej – Voucher na skok spadochronowy w tandemie z filmowaniem lub lot widokowy dla osoby nie mogącej wykonać skoku. Realizacja Vouchera na pobliskim lądowisku PWSZ w Depułtyczach Królewskich w okresie czerwiec-październik 2017 wg indywidualnych ustaleń terminu. Osoba wylosowana musi osobiście odebrać voucher na skok podczas uroczystości dekoracji i losowań na scenie głównej. Wylosowana osoba nie może odstąpić nagrody innej osobie. Sponsorem nagrody jest szkoła spadochronowa SKYDIVE CHEŁM www.skydive-chelm.pl

 VIII. STRONA  SPORTOWA

Nad prawidłowością strony sportowej czuwa sędzia główny.

 

 1. STRONA  MEDYCZNA

Organizator zapewnia opiekę medyczną od rozpoczęcia do zakończenia zawodów.

 

 1. TRASA

Długość trasy 21,097 km, zgodna z załącznikiem poglądowym trasy. Trasa zostanie opublikowana po zatwierdzeniu przez odpowiednie służby.

Punkty odżywiania będą znajdowały się co 5-7 km, zaopatrzone w wodę i napoje izotoniczne.  Zawodników obowiązuje limit czasu wynoszący 3 godziny od chwili startu.
Po tym czasie zawodnicy będący na trasie biegu są zobowiązani przerwać bieg i zejść
z trasy biegu. Organizator zapewnia co najmniej 4 punkty.

Trasa 4.Maestrocafe Półmaratonu Chełmskiego będzie przebiegać ulicami i ścieżkami rowerowymi  Chełma oraz Gminy Chełm. Typ podłoża – kostka i asfalt. Trasa będzie oznaczona co 1 km znakami pionowymi.

 1. PROGRAM

7:30 – 9:30       wydawanie pakietów startowych i weryfikacja
9:40 – 9:50 wspólna rozgrzewka
10:00 – start PÓŁMARATONU
10:15 – start biegu towarzyszącego 5km
10:20 – 12:20 biegi dla dzieci i młodzieży
11:05 – zamknięcie mety biegu na 5km

11:10 – rozdanie nagród biegu na 5 km
13:00 – zamknięcie mety półmaratonu
13:05 – losowanie upominków, rozdanie nagród półmaratonu – scena Park Miejski.
Równolegle do biegu głównego oraz po biegu będą odbywały się inne happeningi, pokazy, zajęcia dla dzieci na teranie Parku Miejskiego.

XII. ZASADY ZACHOWANIA UCZESTNIKÓW IMPREZY

 1. Uczestnicy biegu zobowiązani są do poruszania się możliwie najbliżej prawej krawędzi jezdni.
 2. Wszyscy uczestnicy imprezy zobowiązani są do przestrzegania stosownych przepisów porządkowych i pożarowych oraz poleceń policji i służb porządkowych organizatora ubranych w żółte kamizelki odblaskowe.
 3. Na terenie imprezy zabronione jest wnoszenie alkoholu, broni, amunicji, materiałów wybuchowych oraz wszelkich przedmiotów, których używanie może zagrozić bezpieczeństwu osób przebywających na terenie imprezy.
 4. Uczestnikom imprezy zabrania się zaśmiecania terenu.
 5. Zabrania się udziału w imprezie osobom będącym pod wpływem alkoholu lub będących pod działaniem środków działających podobnych do alkoholu jak również zabrania się używania tych środków w czasie trwania imprezy.
 6. Osoby stwarzające zagrożenie dla innych uczestników, nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu lub niestosujące się do poleceń osób funkcyjnych mogą zostać wykluczone z udziału w imprezie lub przekazane do policji.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia imprezy.XIII. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i jest zobowiązany do jego przestrzegania. Wszyscy uczestnicy startując w zawodach wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z realizacją zawodów. Uczestnicy zawodów biegowych wyrażają zgodę na publikację ich wizerunku w relacjach z biegu zamieszczonych na stronach internetowych, w mediach oraz materiałach promocyjnych. Bieg odbędzie się bez względu na panujące warunki atmosferyczne. W sprawach spornych nie objętych regulaminem decydują sędzia główny i organizatorzy. Zabrania się startu zawodnikom będącym pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających. Zabroniony jest start zawodnika bez przypiętego nr startowego w widocznym miejscu (przód koszulki). Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie spowoduje dyskwalifikację zawodnika. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione bez opieki, nie odpowiadają też za cenne rzeczy pozostawione w depozycie (dokumenty, telefony i inne urządzenia elektroniczne). Organizator jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej wobec Uczestników Biegu. Jednocześnie informuje, iż nie zapewnia jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie, zdrowotnego lub od odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, poniesienia śmierci lub poniesienia jakichkolwiek strat bądź szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością i/lub uczestnictwem w Biegu. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce. Decyzje personelu medycznego dotyczące dopuszczenia lub kontynuowania biegu podczas imprezy są ostateczne i nieodwołalne. Uczestnik startuje wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponosi związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci). Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Rejestracyjnego oraz dokonanie Opłaty Rejestracyjnej oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Biegu i dobrowolnie zdecydował się podjąć to ryzyko, startując w Biegu wyłącznie na własną odpowiedzialność. Uczestnik posiada aktualne badania lekarskie dopuszczające do startu w Biegu lub podpisze własnoręcznie oświadczenie o braku przeciwwskazań do udziału w Biegu. Ewentualne protesty należy składać mailowo w terminie do 48h po odbyciu zawodów lub opublikowaniu wyników. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do ewentualnych, drobnych zmian w regulaminie.

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU PAKIETU

UPOWAŻNIENIE do odbioru pakietu

Oświadczenie niepełnoletni